สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางดวงดาว เหลื่อมศรี

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอรัญญา แสนสีแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางวริญทิพย์ เครือทองศรี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติยา แซ่โค้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาวอรวรรณ ลือชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ ]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1