สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสมบัติ แก้วมะ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางณัฐหทัย ชุมปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางพนารัตน์ ภัทรจารี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางวรางค์รัตน์ บุณยทรรพ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยา งันลาโสม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวสุรางคนางค์ โกศัลวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวสุภาพร กุลนาม

พนักงานธุรการ

นายเฉลิมศักดิ์ ป้องหลักคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอโนมา พัฒนะราช

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายทัศน์ชัย อภัยโส

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ ]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1