สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางขวัญเรือน เวชกูล

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ

นางนริศรา พรมวัง

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ

นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวรรณ บันลือ

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ

นางฐิติมา ชัยบิล

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภรณ์ทิพย์ แสนรัต

เจ้าหน้าการเงิน ชำนาญการพิเศษ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ ]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1