สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดร.สมพร หลิมเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ดร.บรรพต แสนสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายเอนก เกตุวงศา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายพิชัย ชาบรรทม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางพรชนก พรมอารักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายธนศักดิ์ จันทร์พรม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายไพบูรณ์ คำภูมี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ดร.นิพนธ์ บรรพสาร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.ส่องแสง อัยวรรณ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายสมนึก พิมพ์นนท์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางนิรันดร จันลาวงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิติยารัตน์ โพธิ์สุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกุลธิดา ผุยผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ ]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1