สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

กลุ่มอำนวยการ


นางสมหมาย นันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพรมมา ศิลารักษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางยุพเยาว์ พรหมนุชิต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายสุทิน บุตรมหา

พนักงานธุรการ ส.4/หัวหน้า

นายสบาย มูลไชยสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส 4

นายวินิจ ทิพหม่อม

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส 4

นายทองพูน ชาปากดี

พนักงานขับรถ

นายสุรชัย โยธานัก

พนักงานขับรถ

นายทองสุข ศรีหาพุฒ

ช่างพิมพ์ดีด

นายอดิศร เกตุวงษา

นักการภารโรง

นายศรีสุวรรณ แสนสามารถ

พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง

ยาม

นายจักรกฤษ ทัศคร

ยาม

นายไพรัตน์ อามาตรทอง

นักการภารโรง

นายพิศาล สุริยธะนัง

พนักงานขับรถ

นางสุดารัตน์ วงศ์ษาพาน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย

แม่บ้าน

นางสาววาสนา แสนสามารถ

นักการภารโรง

นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัฒนา โมตา

พนักงานขับรถ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ ]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1